Hem Ordlista

Ordlista IPF

Här hittar du en kort förklaring till några av de ord och uttryck som ofta förekommer i samband med vård och behandling av IPF.

 

Alveoler

Blåsor i lungorna som sköter utbytet av syre och koldioxid till och från blodet.

 

Antifibrotisk medicin

Läkemedel som bromsar försämringen av lungfunktionen.

 

Arteriellt blodgasprov

Blodprov i handleden som visar om det råder syrebrist i blodet.

 

Biopsi

Vävnadsprov.

 

Bronkoskopi

Undersökning där läkaren för ner ett instrument (bronkoskop) för att studera hur luftrören ser ut. Undersökningen kan även användas för att ta prover.

 

Cyanos

Tillstånd då hud och slemhinnor blir blåaktiga på grund av att blodet innehåller för lite syre. Oftast syns det tydligast på läpparna.

 

Datortomografi (även kallad DT, CT eller skiktröntgen)

Undersökning som görs med en avancerad röntgenapparat och ger detaljerade bilder av till exempel lungorna.

 

Differentialdiagnoser

Alternativa diagnoser med liknande symptom och som bör övervägas bör övervägas.

 

Diffusionskapacitet

Mått på transportkapacitet av gaser mellan alveoler och kapillärer (blodbanan). Vid IPF är diffusionskapaciteten nedsatt.

 

Dyspné

En subjektiv känsla av andfåddhet. Vanligt och ofta betungande symtom vid IPF.

 

Etiologi

Läran om vad som orsakar olika sjukdomar. Om ingen orsak kan fastställas, säger man att sjukdomen är idiopatisk, eller att etiologin är okänd.

 

Exacerbation

Exacerbation betyder snabb försämring utan specifik orsak och kan vara allvarlig med sjukhusinläggning som följd. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och genast kontakta vårdteamet om du eller någon närstående upplever följande:

 

• Andfåddhet som är mer påtaglig än vanligt och inte tycks bli bättre.

• Hosta som blir värre.

• Feber eller influensaliknande symtom som muskel- eller ledvärk.

 

Extrapulmonella symtom

Symtom som uppträder utanför lungorna.

 

Fibros

Ärrvävnad.

 

Forcerad vitalkapacitet (FVC)

Den största volym som kan andas ut i ett snabbt (forcerat) andetag efter en maximal inandning, mätt i liter. FVC är ett standardmått på lungfunktionen vid IPF och för hur sjukdomen utvecklas. FVC mäts med en spirometer.

 

Idiopatisk lungfibros (IPF)

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en ovanlig lungsjukdom som gör att ärrvävnad bildas i lungorna, vilket med tiden gör att det blir svårare att andas.

 

Förkortningen IPF kommer från engelskans idiopathic pulmonary fibrosis, vilket innefattar tre medicinska begrepp som tillsammans beskriver sjukdomen:

• Idiopatisk betyder att orsaken är okänd.

• P betyder ”pulmonary” som är engelska för lungor.

• Fibros betyder att det bildas ärrvävnad.

 

Incidens

Med incidens menas antalet patienter som insjuknar under en avgränsad tid (oftast inom ett år) och används som ett mått på insjuknandefrekvens.

 

Kroppspletysmografi (statisk spirometri)

Mäter fler sorters lungvolymer än vanlig spirometri.

 

Livskvalitet (Quality of life – QoL)

Avser en individs allmänna känsla av välbefinnande. Inom medicinen tar hälsorelaterad livskvalitet hänsyn till emotionella, sociala och fysiska aspekter för att bedöma hur en sjukdom påverkar individens känsla av välbefinnande.

 

Palliativ vård

Palliativ vård är vård som sätts in när sjukdomen inte går att bota och som syftar till att minska symtomen och öka välbefinnandet. 

 

Patogenes

En term som beskriver ursprunget eller den mekanism som orsakar en sjukdom, från det grekiska patos (”sjukdom”) och genesis (”skapelse”).

 

Prevalens

Den andel av en befolkning som har visats ha en viss sjukdom vid en given tidpunkt.

 

Pulsoximeter

Instrument som sätts på fingret för att mäta syresättningen i blodet.

 

Reflux

Gastroesofageal reflux. Sura uppstötningar/halsbränna.

 

Remiss

En remiss innebär att vårdpersonal skriver en hänvisning till en annan vårdinstans, för en patient som behöver bedömas, undersökas eller behandlas vidare. 

 

Spirometer/spirometri

Är en apparat respektive namnet på det test som används för att undersöka lungfunktionen. Testet består i att testpersonen tar ett djupt andetag och blåser ut så hårt och fort han/hon kan i ett munstycke. Spirometern mäter lungvolymen, det vill säga hur mycket andningsbar luft som ryms i lungorna. Vid IPF blir lungorna stelare och lungvolymen är därför i regel minskad.

 

Sällsynt sjukdom

En sjukdom som endast påverkar en liten andel av befolkningen. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) anses en sjukdom vara sällsynt om den drabbar färre än fem av 10 000 personer.

 

Torrhosta

En plötslig och ofta återkommande hostreflex som är ett typiskt och betungande symtom vid IPF.

 

Trumpinnefingrar

Svullnad ovanför den yttre fingerleden som leder till att fingertopparna och -naglarna blir bredare/rundare (som trumpinnar).