Hur ställs diagnosen?

Idag finns inget specifikt test som ger direkt besked om lungfibros. Diagnosen ställs därför med hjälp av flera olika metoder och genom att utesluta andra lungsjukdomar.

Under den inledande fysiska undersökningen lyssnar läkaren på lungorna och undersöker fingrar och hud efter tecken på bredare eller rundade fingertoppar (trumpinnefingrar) och syrebrist (blåaktig hudton). Frågor om familj- och sjukdomshistoria hör också till, liksom olika fysiologiska tester.

Lungfibros kan misstänkas om en person uppvisar de typiska symtomen (andfåddhet och torrhosta), om det hörs ett ”knastrande ljud” vid inandning och om andra undersökningar utesluter till exempel hjärtsvikt och lunginflammation.

Den röntgenundersökning som ger bäst möjlighet att upptäcka lungfibros är en så kallad HRCT-undersökning (High Resolution Computed Tomography). En vanlig lungröntgen kan vara helt normal vid tidig lungfibros. Om lungorna har förändringar som tyder på lungfibros kommer detta att synas på HRCT.

I vissa fall behöver man även ta prover från lungan för att kunna ställa korrekt diagnos och för att utesluta andra orsaker till sjukdom. Detta görs ibland med bronkoskopi, då man med ett tunt böjligt instrument går ned i luftvägarna och tar prover. Detta utförs oftast under lokalbedövning. Behövs vävnad från lungan för att patologen ska kunna säkerställa diagnosen kan detta göras antingen via bronkoskopi med kryoteknik eller med titthålskirurgi.

Alternativ medicinsk bedömning

Personer som diagnostiserats med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har möjlighet att få en ytterligare medicinsk bedömning, ibland även kallad second opinion. Det innebär att personen blir undersökt av en annan läkare än den man först vänt sig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att personen ska vara säker på att få den vård och behandling som är bäst individuellt lämpad.

Om du eller någon närstående önskar få en ny medicinsk bedömning, börja med att prata med läkaren eller någon annan som jobbar på den mottagning där den första bedömningen gjordes. Om du eller din närstående beviljas en ny medicinsk bedömning får du/ni oftast en remiss till en annan specialistvårdsmottagning där den nya bedömningen görs.

Den nya medicinska bedömningen samt eventuella resor bekostas av den region där den drabbade personen är folkbokförd. Liksom för kostnaderna om den nya medicinska bedömningen resulterar i ett alternativt behandlingsförslag.

Mer om ny medicinsk bedömning finns att läsa på 1177.se. Har du frågor kan du även vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i din region.

Hur testas lungfunktionen?

Lungfunktionen testas med hjälp av en så kallad spirometer. Undersökningen består i att testpersonen tar ett djupt andetag och blåser ut så hårt och fort han/hon kan i ett munstycke. Spirometern mäter lungvolymen, dvs hur mycket andningsbar luft som ryms i lungorna. Vid lungfibros kompletteras ofta spirometrin med kroppspletysmografi och mätning av diffusionskapaciteten för att på ett mer noggrant sätt kunna mäta lungvolymerna. Undersökningen innebär att man får sitta i en glasbur medan man andas i ett munstycke.

PC-SE-102145